บจ.เอส.เค.แอล อิมพอร์เต็ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.เค.แอล อิมพอร์เต็ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002071
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

86/7 หมู่ที่ 4, ต.ท้องเนียน, อ.ขนอม, จ.นครศรีธรรมราช, 80210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.