บจ.เอส.ที.เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.ที.เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016494
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

29/39 หมู่บ้าน ธาราวิลล์ หมู่ที่ 2, ต.คลองห้า, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.