ฝันเห็นวัดอินทรวิหาร

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทรวิหาร
  • ฝันว่าไปวัดอินทรวิหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทรวิหาร

สถานที่ตั้ง: ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: พระอารามหลวง

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2295

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 2321